Cookies i inne technologie / Cookies and other technologies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Biotipoland.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Biotipoland, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Biotipoland. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (tu: należąca do Biotipoland) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

———————–

The entity zamieszczającym information in the form of cookies (ie cookies ) and other similar technologies in end- user device (eg PC, laptop, smartphone , Smart TV ) and reaching an access to them is Biotipoland .

Post information in the terminal equipment of a user and can use them as entities cooperating with Biotipoland , including partners providing analytical services , advertisers , application developers , network advertising agencies .

Cookies are computer data , especially text files that are stored in the terminal equipment of a user services and applications Biotipoland . Cookies usually contain the domain name web site of origin , the time of storing them on a terminal device and a unique number.

Cookies are not used to identify the user and based on them is not established the identity of the user .

Publisher’s website (here belongs to Biotipoland ) may place a cookie to your browser if your browser allows . Importantly , the browser allows you to access the website only to cookies placed by this site and not to files hosted by other websites .

Dlaczego z tego korzystamy? / Why Should I use?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

———————–

We use cookies and other similar technologies for the purposes of:- provision of services;
– customizing content services and applications to user preferences and optimizing the use of websites, for example, cookies allow a particular user to identify the device
   and properly display a web page tailored to their individual needs;
– create statistics that help us to understand how users use the services and applications, which enables improving their structure and content;
– maintain user sessions (after logging in), so that user does not have on every page of the web site and application re-enter login and password;
– implementation of surveys – in particular to avoid repeated presentation of the same survey to the same recipients and to present the survey in a way that takes into
   account the interest of consumers.

 

Rodzaje plików cookies / The types of cookies

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji– umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

—————————

Due to the life of cookies and other similar technologies , we use two basic types of files :

session – the temporary files stored in the terminal equipment of a user to log out time , leave the website and the application or turn off the software ( web browser) ;
Fixed – stored in the terminal equipment of a user for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the user .

Due to the objective pursued cookies and other similar technologies , use of the following types :

necessary for the operation of services and applications – enabling the use of our services, such as authentication cookies used for services that require authentication ;
performance – enabling the collection of information on the use of the websites and applications;
functional – allowing ” memorize ” selected by the user settings and personalize the user interface , eg for the selected language or region from which the user font size, the appearance of the website and applications , etc. ;
Advertising – enabling users providing advertising content more tailored to their interests;
Statistical – counted for the statistics of websites and applications .

 

Inne technologie / Other technologies

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

—————————-

To ensure ease of use of our services, we use technology Local Storage Object (LSO), a similar principle of operation of the cookies, but having slightly different properties.

LSO is a separate part of the browser’s memory, used to store data recorded by services. Access to it can only get the website running on the same site from which the data has been saved, but unlike cookies, they are not sent by the browser each time you appeal to the server. Data in Local Storage Object are long-term stored by the browser and is not deleted when you close your browser or do not have a specified period of validity.

We emphasize that the use of this technology for the convenience of our users and to provide them with services at the highest level.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki / Managing browser settings

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

—————————–

In many cases, software for browsing the web ( browser) by default, allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies in end- user device . However, you can at any time change these settings. Failure to change means that w / the information may be published and stored in the terminal device , and thus we will keep the information in the terminal equipment of a user and access to this information.With a web browser , from which the User uses , it is possible to manage files such as cookies. In most browsers, there are , among others, the ability to :accept service of cookies, which allows the user to take full advantage of the features offered by Web sites ;
manage cookies at the level of individual , selected by the user sites ;
specifying settings for different types of cookies , for example, accepting permanent files as trading , etc. ;
block or remove cookies.

Gdzie szukać pomocy / Where to find help

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

—————————–

Comprehensive information is available in the settings of the software (web browser). Details for users of various web browsers, including:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
opera
Etc.
Please be advised that the limitations or exclusion of the use of cookies and other similar technologies may affect some of the functionality available on our sites.

Informacje dodatkowe / Additional Information

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

—————————

Additional information about cookies and other technologies can be found, inter alia, at wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com or in the Help menu web browser.

Niepożądane treści / Unwanted content

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

—————————

Our sites do not have room for content that is contrary to the Polish and international law, incite racial hatred, religious or ethnic. There is no pornography morally reprehensible material, content widely regarded as unethical or abusive.

Drobne rady / Small councils

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów Biotipoland, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni Ustawa o ochronie danych osobowych.

—————————

User, remember that:

when using a single computer with other users, after use Biotipoland services to which you are logged in, be sure to log off, or „exit” from its setting, so no one could spy them;
it happens that people using networks want to „pull” from you your information and use it against you or any other person. They may do so for example, for profit or, in their opinion, for fun. Be careful. Make sure he is the person who asks you for personal data that represents the institution. Remember that it is you protect the Law on Personal Data Protection.