Uwaga !

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych Kontrahentów w tym osób kontaktowych jest Bioti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  REGON 146679429, NIP: 5242759932. Administrator powołał inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się  przez adres e-mail: office@biotipoland.pl. 

Dane osobowe Kontrahentów i osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w celu czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umów handlowych lub usługowych, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Kontrahenta. Realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynika wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. 

Administrator przetwarza następujące informacje: nazwę firmy, imię i nazwisko Kontrahenta oraz osób kontaktowych, adresy dostaw towarów lub usług, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu (faksu) kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowego i zapytania o produkty. 

Podanie danych, o których mowa wyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia i wykonania umów handlowych lub usługowych świadczonych przez Administratora. 

Dane osobowe Kontrahentów i osób kontaktowych będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z ordynacją podatkową. 

Administrator zastrzega możliwość korzystania z danych z ogólnie dostępnych źródeł informacji np. KRS, CEIDG, GUS oraz oficjalnych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny. 

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator, ma prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. W celu realizacji praw o których mowa powyżej, należy kontaktować się na adres office@biotipoland.pl.

Administrator udostępnia dane podmiotom, które wspomagają jego działalność tj. firmom transportowym, kurierskim i spedycyjnym współpracującym z Administratorem przez podanie adresów dostaw towarów i danych osób uprawnionych do odbioru towarów oraz firmie księgowej. W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora. Administrator  przekazuje dane osobowe Kontrahentów i osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. 

Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Kontrahent ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego.

Bioti sp. z o.o.

03-289 Warszawa

Ostródzka 196

Adres korespondencyjny:

Bioti sp. z o.o. 

Skrytka Pocztowa 6323

53-245  Wrocław 63